Tiểu luận – PP cải tiến 6 sigma

Phương pháp cải tiến 6 sigma là một học phần trong chuyên ngành đào tạo Quản trị chất lượng thuộc khoa Quản trị – Trường Kinh doanh UEH – Đại học UEH (Khoa Quản trị – Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM). Bài viết sẽ đính kèm bài tập nhóm của sinh viên các khóa trước đây. Bài viết sẽ tiếp tục được cập nhật qua các năm. (Ngày cập nhật mới nhất 31.05.2022)

Khóa 45 – Chuyên ngành Quản trị chất lượng (4 file)

Khóa 43 – Chuyên ngành Quản trị chất lượng (2 file)