Tài liệu Quản trị Chất lượng

Quản trị là hướng đến kết quả cuối cùng đạt được mục tiêu và Chất lượng hướng đến việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cũng như các bên có liên quan. Học phần Quản trị Chất lượng là một phần nội dung bắt buộc trong Chuyên ngành Quản trị và một số chuyên ngành khác ở bậc Đại học, Cao học tại Khoa Quản trị – Trường Kinh doanh – Đại học UEH (Đại học Kinh tế Tp.HCM)

Một số tài liệu tham khảo có liên quan đến môn học. Tài liệu sẽ được tiếp tục cập nhất (Ngày cập nhật mới nhất 02.09.2022)