Quản trị rủi ro hoạt động Quản lý nhân sự

Phần lớn các nghiên cứu và tài liệu trong lĩnh vực quản lý Nguồn nhân lực tập trung vào mặt tác động tích cực của các hệ thống quản lý và tác nghiệp nhân sự vào hiệu quả hoạt động của tổ chức. Tuy nhiên bên cạnh khía cạnh mang lại những giá trị gia tăng thì một số yếu tố tiêu cực ảnh hưởng không tốt đến kết quả tổng thể của doanh nghiệp đến từ những hoạt động quản lý nhân sự ngày cảng gia tăng. Chính vì vậy, quán trị rủi ro các hoạt động quản lý nhân sự đã trở thành một hoạt động ưu tiên và quan trọng.

Những nhà nghiên cứu đã nhận diện và tạm phân loại rủi ro vào 8 nhóm hoạt động chức năng của quản lý nhân sự: (1) Sức khỏe và sự hài lòng của nhân viên – Employee health and well-being (2) Năng suất hoạt động – Performance (3) Tài chính – Financial (4) Tỷ lệ nghĩ việc – Labor turnover (5) Tỷ lệ vắng mặt – Attendance rates/ patterns (6) Danh tiếng – Reputation (7) Pháp lý – Legal và (8) Innovation – Sự đổi mới

Trong 8 nhóm hoạt động chức năng trên thì các nghiên cứu tập trung nhiều vào nhóm đầu tiên là Sức khỏe và Mức độ hài lòng/ thoải mái của nhân viên tại môi trường làm việc. Những rủi ro có thể có ở cả hai khía cạnh: thể chất và tâm lý của người lao động.

Để có thể giảm thiểu và đặc biệt ngăn ngửa những rủi ro trong từng nhóm chức năng hoạt động như trên, các nghiên cứu cũng đã chỉ ra những giải pháp như sau:

Health and Well-beingHệ thống quản lý WHS
Huấn luyện
Quản trị sự thay đổi
ProductivityQuản trị sự thay đổi
Các phương pháp/ cách tiếp cận trong quản lý
FinancialLao động dự phòng/ thuê ngoài
Quản trị sự thay đổi
Các phương pháp/ cách tiếp cận trong quản lý
Labor turnoverThiết kế công việc
Các phương pháp/ cách tiếp cận trong quản lý
Đào tạo/ Huấn luyện
Lương, thưởng, chính sách phúc lợi
Điều kiện làm việc
Attendance rates/ patternsLương
Lao động thời vụ
Các phương pháp/ cách tiếp cận trong quản lý
ReputationQuản trị hiệu suất
Xây dựng văn hóa giá trị đạo đức doanh nghiệp
Khen thưởng và lương – phúc lợi
LegalTuân thủ Luật lao động
Công bằng và nhất quán trong hoạt động HRM
InnovationĐào tạo và Huấn luyện

Đính kèm bài viết là một số tài liệu liên quan đến hoạt động quản trị rũi ro trong hoạt động quản lý nguồn nhân lực. Các tài liệu sẽ tiếp tục được cập nhật (Ngày cập nhật mới nhất 06.09.2022)

Tài liệu Quản trị Chất lượng

Quản trị là hướng đến kết quả cuối cùng đạt được mục tiêu và Chất lượng hướng đến việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cũng như các bên có liên quan. Học phần Quản trị Chất lượng là một phần nội dung bắt buộc trong Chuyên ngành Quản trị và một số chuyên ngành khác ở bậc Đại học, Cao học tại Khoa Quản trị – Trường Kinh doanh – Đại học UEH (Đại học Kinh tế Tp.HCM)

Một số tài liệu tham khảo có liên quan đến môn học. Tài liệu sẽ được tiếp tục cập nhất (Ngày cập nhật mới nhất 02.09.2022)

Tài liệu Kỹ thuật Quản trị Chất lượng

Kỹ thuật Quản trị chất lượng bao gồm 2 học phần trong chương trình đào tạo của Chuyên ngành Quản trị chất lượng – Khoa Quản trị – Trường Kinh doanh – Đại học UEH (Đại học Kinh tế Tp.HCM). Học phần 1 tập trung vào các phương pháp, kỹ thuật và công cụ thống kê và Học phần 2 tập trung vào các phương pháp, kỹ thuật và công cụ phi thống kế.

Các tài liệu tham khảo dưới đây có thể được sử dụng đế người học có thêm thông tin bên cạnh những kiến thức được cung cấp trên giảng đường . Các tài liệu sẽ tiếp tục được cập nhật (Ngày cập nhật mới nhất 02.09.2022)