KPIs – Hệ thống tiêu chí Đánh giá kết quả công việc

Đánh giá kết quả công việc là một quá trình trao đổi qua lại giữa nhà quản lý và nhân viên nhằm biết được nhân viên đã làm gì và làm điều dó như thế nào. Với những kết quả chưa đạt được mục tiêu thì cần tìm nguyên nhân gốc và có những giải pháp xữ lý cũng như phòng ngừa cho những lần thực hiện sau. Đối với những mục tiêu đạt và vượt thì vẫn phải tìm nguyên nhân gốc để phục vụ cho việc chuẩn hóa và đào tạo, huấn luyện.

Như vậy, để một hệ thống Đánh giá kết quả làm việc của nhân viên được vận hành thì cần có 5 yếu tố sau đây: (1) Mục tiêu – Objective (2) Tiêu chí đánh giá – Key Performance Indicator (3) Cách thức đo lường – Measurement (4) Chỉ tiêu – Target và (5) Tỷ trọng – Proportion.

Hiện nay, tại nhiều doanh nghiệp đang chuyển dần hệ thống KPIs sang OKR – Objectives and Key results. Mỗi hệ thống đều có những ưu và nhược điểm nhất định. Tùy theo mục đích của doanh nghiệp/ nhà quản lý mà chúng ta sẽ quyết định nên áp dụng hệ thống nào.

Các tài liệu đính kèm dưới đây là về KPIs – Các tài liệu về OKR sẽ ở trong một bài viết khác. Các tài liệu sẽ liên tục được cập nhật (Ngày cập nhật mới nhất – 29/01/2023)